วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

การจัดทำสัญญาทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย


กิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557
เรื่อง การจัดทำสัญญาทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย 


 


 
แบ่งปันความรู้   :  น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้
1.     น.ส.เตือนใจ  สลับศรี              2. น.ส.วิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
3.     น.ส.นิราวัลย์  ศรีทอง              4. น.ส.วรรณษา  บาลโสง
5.     น.ส.สุวรรณา  ปัดทาบาล          6. น.ส.ประกาย  ขวัญหลาย
7.     น.ส.วีรยา  แจ่มสวัสดิ์              8. น.ส.ปุญณชา  สุริยะสาร
9.     น.ส.ลัคนามณี บังเกิดสุข 


       เพื่อให้การบริการในด้านการจัดทำสัญญาทุนวิจัยมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจและประทับใจ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ซึ่งบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคน เป็นหัวใจหลักในการให้บริการ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ในการให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาทุน ดังนี้

1. การบริการต้องมีความรวดเร็วทันเวลา การให้บริการที่รวดเร็วจึงเป็นที่ประทับใจ มีการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอรับบริการ เช่น การให้ความกระจ่าง ความชัดเจนของข้อมูลที่ถูกต้อง การบริการที่รวดเร็ว มีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการผู้อื่น เพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้คุ้มค่ามีความเข้าใจตรงกัน ทำให้เอกสารสัญญาทุนดำเนินการไปตามขั้นตอน รวดเร็ว ไม่ต้องส่งกลับไปแก้ไข

2. ต้องมีความถูกต้องชัดเจน ด้านข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ในการบริการขั้นตอนการทำสัญญาทุน ที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจตรงกัน และคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาติดต่องานให้ได้รับความพึงพอใจกลับไป

3. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและเทคนิควิธีการให้บริการที่ดีและรวดเร็วในด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เช่น ทาง Website นักวิจัยสามารถ download แบบฟอร์มต่างๆ ได้จาก http://ird.rmutto.ac.th  ติดต่อสอบถามข้อมูลทาง e-mail: svptawan@hotmail.com หรือ ird2rmutto@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ 038-358142 / 038-358201 ต่อ 8508 ถึง 8510 

4. การยิ้มแย้มแจ่มใส ในการต้อนรับ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา การแสดงออกด้วยไมตรีจิต การติดตามงาน การให้บริการคือความรู้สึก นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ  

5. การสื่อสารที่ดีจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ตั้งแต่การต้อนรับด้วยการใช้น้ำเสียง เป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรง หรือทางโทรศัพท์จะบ่งบอกถึงน้ำใจการให้บริการข้างในจิตใจ ความรู้สึกหรือจิตใจที่มุ่งบริการจะต้องมาก่อนแล้วแสดงออกทางวาจา

6. การติดตามและประเมินผล การบริการที่ดีควรมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้มาติดต่อขอรับบริการเป็นช่วง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและผลสะท้อนกลับว่ามีข้อมูลส่วนใดต้องปรับปรุงแก้ไข โดย แนบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการแจ้งนักวิจัยทำสัญญาทุนในทุกปี

ดังนั้น การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกคนขององค์กรที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้บริการ สิ่งสำคัญและเริ่มต้นง่าย ๆ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและมีข้อมูลถูกต้องชัดเจนมีคุณภาพ จากข้อมูลที่กล่าวมานี้การทำสัญญาทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้นักวิจัยทุกท่านที่ได้รับเงินอุดหนุนต้องทำสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัย